Ry floorball vedtægter

§1.  Navn og hjemsted

Foreningens navn er Ry Floorbal Klub.

Foreningen er hjemmehørende i Ry Kommune.

§2.  Foreningens formål

Foreningens formål er at give mulighed for at spille floorball (hockey) i fritiden. Det er samtidig foreningens formål at fremme det sociale aspekt omkring sporten.

§3.  Optagelse af medlemmer

Som aktivt medlem af foreningen kan optages enhver der ønsker at medvirke til opfyldelse af foreningens formål.

§4.  Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinere generalforsamling.

Kontingent opkræves for heles sæsonen ved sæsonopstart.

§5.  Eksklusion

Når et medlem er i kontingentrestance udover 1 måned, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

§6.  Generalforsamling

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinere generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved annonce eller ved skriftelig meddelelse.

Indkaldelsen skal indeholde generalforsamlingens dagsorden.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§7.  Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Behandling af eventuelt indkomne forslag
  5. Godkendelse af forslag til budget for det kommende år herunder fastlæggelse af kontingent
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen – der afgår 2 medlemmer hvert år
  7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
  8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
  9. Evt.

§8.  General forsamlingens ledelse m .v.

Generalforsamling vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal ( = 1 over halvdelen af de afgivne stemmer ) jf,. dog §13 og §14. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemning og valg foregå skriftelig såfremt dette sker på begæring fra mindst 1 stemmeberettiget medlem.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol.

§9.  Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/10 del af de stemmeberettiget medlemmer skrifteligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, begæring er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Ekstra ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse finder sted som angivet i §6 stk. 2.

§10.  Bestyrelsen – valg.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsentere foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen består af 4 medlemmer, der konstituere sig selv inden 8 dage efter generalforsamlingen.

Formand og kassere skal være personlig myndig.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§11.  Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden.

Ved økonomiske dispositioner ud over den daglige drift kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer.

Bestyrelsen og foreningens medlemmer hæfter i øvrigt ikke for foreningens gæld eller andre forpligtelser.

§12.  Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinær generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og bestyrelsens underskrifter.

§13.  Vedtægtsændringer

Forandring af foreningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afivne stemmer er for forslaget.

§14.  Foreningens opløsning

Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, herunder ekstraordinære generalforsamlinger.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til almennyttige formål i Ry kommune.

Generalforsamlingen tager stilling til fordeling af formuen.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 1. august 2006.